Vedtægter

For lokalforening under Danmarks Jægerforbund (DJ)
 
1. Navn og hjemsted
1.1. Foreningens navn er Ringkøbing Jægerforbund
1.2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune
 
2. Forhold til Danmarks Jægerforbund
2.1. Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.
2.2. DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser
 
3. Formål og opgaver
3.1. Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til DJ's formål, som dette er angivet i vedtægterne for Danmarks Jægerforbund § 2.
 
4. Optagelse
4.1. Foreningen kan som medlemmer optage enhver, efter bestyrelsens skøn uberygtet person.
 
5. Ophør
5.1. Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst en måneds skriftlig varsel til udgangen af november.
5.2. Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.
5.3. Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ's vedtægter §37-38. Eksklusion skal således for at få endelig gyldighed godkendes af DJ's hovedbestyrelse.
5.4. Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.
 
6. Kontingent og hæftelse
6.1. Medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.
6.2. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for familie-, junior- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelser om forfaldstid mv.
6.3. Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
 
7. Ordinær generalforsamling
7.1. Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
7.2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden for 1. kvartal af det nye regnskabsår. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal være foreningen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.
7.3. Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag, skal ske i DJ's medlemsblad, eller i aktivitets- og arrangementskalenderen på DJ's hjemmeside, eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne, eller i den lokale dagspresse med mindst 14 dages varsel.
7.4. Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af suppleanter
8. Valg af udvalgsmedlemmer
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt
 
8. Ekstraordinær generalforsamling
8.1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 25% af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af hvilke sager der ønskes behandlet. Efter skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt eller i dagspressen med mindst 14 dages varsel.
 
9. Afstemninger
9.1. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
9.2. Hvert medlem har en stemme.
9.3. Afstemningen sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.
9.4. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
9.5. Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.
9.6. Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.
 
10. Bestyrelse
10.1. Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.
10.2. Bestyrelsen består af 4-7 medlemmer.
10.3. Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.
10.4. Medlemmer til bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.
10.5. Bestyrelsen konstituerer sig herefter på et efterfølgende bestyrelsesmøde.
10.6. Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formand eller 2 medlemmer af bestyrelsen begærer det.
10.7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
10.8. Hvert bestyrelsesmedlem har en stemme.
10.9. Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens - eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.
 
11. Tegningsret
11.1. Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formand, henholdsvis næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
11.2. Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.
 
12. Formue og regnskabsår
12.1. Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.
12.2. Regnskabsåret er 1/1-31/12.
 
13. Revision
13.1. De 2 revisorer, der vælges blandt medlemmerne jf. punkt 7 reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisorerne har endvidere til opgave at påse at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier.
13.2. Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.
13.3. Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.
 
14. Sammenslutning
14.1. Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende lokalforening.
 
15. Opløsning
15.1. Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemme på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højst 2 måneders mellemrum, vedtage at foreningen opløses.
15.2. Foreningens eventuelle formue skal - efter at alle forpligtelser er opfyldt - forvaltes af DJ i indtil 5 år. Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område inden for 5 årsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter 5 årsperiodens udløb DJ, som skal anvende den til naturbevarende formål i Ringkøbing-Skjern Kommune.
 
16. Ikrafttræden
16.1. Disse vedtægter, der er vedtaget på en generalforsamling den 1/2-2018 træder i kraft, når de er godkendt af DJ.
 
Godkendt af bestyrelsen i Ringkøbing Jægerforbund Ringkøbing d. 21.2. 2018
Godkendt af DJ d. 15.3.2018
 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/